Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1358 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-21
Data wydania:2011-10-05
Data wejscia w życie:2011-11-05
Data obowiązywania:2011-11-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1358 z 2011


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 226                — 13292 —                Poz. 1358


1358

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania Na podstawie art. 16 ustawy z  dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa warunki i tryb tworzenia oraz prowadzenia magazynów czasowego składowania, zwanych dalej „magazynami”. § 2.

1. Osoba zamierzająca prowadzić magazyn, zwana dalej „wnioskodawcą”, składa wniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie magazynu, zwany dalej „wnioskiem”, do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na lokalizację miejsca, w którym ma być prowadzony magazyn, zwanego dalej „organem celnym”.

2. Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

1) nazwę i adres siedziby albo imię i nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy;

2) numer EORI nadany wnioskodawcy;

3) adres miejsca, w którym ma być prowadzony magazyn;

4) opis zabezpieczeń mających na celu zapewnienie, że towary czasowo składowane nie zostaną usunięte spod dozoru celnego;

5) informacje dodatkowe, które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) oświadczenie, że wnioskodawca nie dopuścił się poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub podatkowego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów i nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz że nie zalega on w podatkach płatnych naczelnikowi urzędu skarbowego, złożone na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne;

2) plan miejsca, w którym ma być prowadzony magazyn;

3) zaświadczenie o  niezaleganiu w  podatkach lub stwierdzające stan zaległości wnioskodawcy wydane przez naczelnika urzędu skarbowego.

1)

4. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli wnioskodawca posiada świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO, o którym mowa w art. 14a ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr  2454/93 z  dnia 2 lipca 1993  r. ustanawiającego przepisy w  celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr  2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z  11.10.1993, str. 1, z  późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.).

5. Przepisu ust. 3 pkt 3 nie stosuje się:

1) jeżeli w  oświadczeniu, o  którym mowa w  ust.  3 pkt 1, wnioskodawca wypełnił pole dotyczące zalegania albo niezalegania w  podatkach płatnych naczelnikowi urzędu skarbowego;

2) jeżeli zaświadczenie, o  którym mowa w  ust.  3 pkt  3, zostało wcześniej złożone organowi celnemu i  dane w  nim zawarte są zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia wniosku; w  tym przypadku wnioskodawca jest obowiązany do wskazania sprawy, do której załączono zaświadczenie;

3) w przypadku, o którym mowa w ust. 4. §

3. Pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania, zwane dalej „pozwoleniem”, może być udzielone, jeżeli:

1) wnioskodawca zapewnia wszelkie gwarancje niezbędne dla prawidłowego prowadzenia magazynu i wykonywania obowiązków wynikających ze składowania towarów;

2) organ celny może zapewnić dozór celny i kontrolę celną bez konieczności stosowania środków administracyjnych niewspółmiernych do istniejącej potrzeby gospodarczej;

3) lokalizacja, stan i  wyposażenie miejsca przeznaczonego do prowadzenia magazynu zapewniają możliwość skutecznego sprawowania dozoru celnego i prowadzenia kontroli celnej oraz właściwe stosowanie przepisów prawa celnego;

4) wejścia i wyjścia miejsca przeznaczonego do prowadzenia magazynu umożliwiają organowi celnemu nałożenie zamknięć celnych oraz zastosowanie odrębnego zamknięcia;

5) miejsce przeznaczone do prowadzenia magazynu posiada odpowiednie warunki techniczne i  jest przystosowane do składowania towarów;

6) wnioskodawca posiada tytuł prawny do użytkowania miejsca przeznaczonego do prowadzenia magazynu;

7) podczas sprawdzenia stanu miejsca przeznaczonego do prowadzenia magazynu organ celny pozytywnie zweryfikował informacje podane we wniosku i załączonych dokumentach ze stanem faktycznym.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2004  r. Nr  273, poz.  2703, z  2008  r. Nr  209, poz.  1320 i  Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z  2010  r. Nr 106, poz. 673 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1358 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1366 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1365 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2011 r. w sprawie ustalenia obszarów uznawania organizacji producentów

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1364 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2011 r. w sprawie kontroli organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1363 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1362 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1361 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1360 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1359 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1357 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1356 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 382

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-09 poz. 233

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 832

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-22 poz. 1145

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2012 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania

 • Legislacja UE z 2007-12-04 nr 316 poz. 3

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1416/2007 z dnia 3 grudnia 2007 r. ustanawiające ostateczny termin składania wniosków o pomoc w odniesieniu do prywatnego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.