Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 864 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-14
Data wejscia w życie:1999-10-09
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 864 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 77 poz. 864

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa. Na podstawie art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa, w tym:

1) szczegółowe zasady prowadzenia zbiorczej ewidencji majątku Skarbu Państwa,

2) obowiązki państwowych jednostek organizacyjnych związane z ewidencjonowaniem oraz prowadzeniem zbiorczej ewidencji majątku Skarbu Państwa. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) przepisach o rachunkowości – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 9, poz. 75) oraz przepisy szczególne wydane na jej podstawie lub na podstawie innych ustaw,

2) jednostce ewidencji podstawowej – należy przez to rozumieć państwową jednostkę organizacyjną zobowiązaną do prowadzenia ewidencji mienia Skarbu Państwa, w zakresie przysługujących jej uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa, oraz ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa nie przypisanych państwowym jednostkom organizacyjnym – na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości,

3) jednostce ewidencji przedmiotowej – należy przez to rozumieć podmiot zobowiązany ustawą lub wydanymi na jej podstawie przepisami do prowadzenia odrębnej ewidencji określonych przedmiotowo składników mienia,

4) jednostce ewidencji podmiotowej oraz jednostce ewidencji zbiorczej – należy przez to rozumieć ministra właściwego d spraw Skarbu Państwa,

5) jednostce pomocniczej ewidencji zbiorczej – należy przez to rozumieć właściwe terytorialnie delegatury Ministra Skarbu Państwa,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

6) ustawie o uprawnieniach przysługujących Skarbowi Państwa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014),

7) bilansie – należy przez to rozumieć bilans własny oraz bilans skonsolidowany, o których mowa w przepisach o rachunkowości,

8) ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1015 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778),

9) wkładzie majątkowym Skarbu Państwa – należy przez to rozumieć w szczególności: a) fundusz założycielski w przedsiębiorstwach państwowych, b) udziały i akcje w kapitale zakładowym spółek prawa handlowego, c) fundusz statutowy w agencjach, d) fundusz zasadniczy w państwowych szkołach wyższych, e) fundusz jednostki badawczo-rozwojowej w jednostkach badawczo-rozwojowych, f) fundusz instytucji kultury, g) fundusz założycielski (statutowy) w fundacjach, h) fundusz założycielski w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, i) fundusz własny w rozumieniu przepisów o rachunkowości w funduszach celowych posiadających osobowość prawną. §

3. Majątek Skarbu Państwa oraz podmioty, którym przysługuje prawo wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państw, polegają ewidencjonowaniu na zasadach określonych w rozporządzeniu. §

4. Przepisy rozporządzenia nie naruszają obowiązków państwowych jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzenia ewidencji mienia Skarbu Państwa, wynikających z odrębnych przepisów. § 5.

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do:

1) państwowych jednostek organizacyjnych podległych organom władzy publicznej,

2) innych państwowych jednostek organizacyjnych, którym powierzono mienie Skarbu Państwa.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do niepaństwowych jednostek organizacyjnych uprawnionych do wykonywania praw w odniesieniu do mienia Skarbu Państwa na podstawie ustaw oraz przepisów wydanych na ich podstawie – z zakresu zadań zleconych administracji rządowej. Rozdział 2

3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do Narodowego Banku Polskiego.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Zasady ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa przez państwowe jednostki organizacyjne i jednostki, którym powierzono mienie Skarbu Państwa § 6.

1. Podmiot do którego stosuje się przepisy rozporządzenia, jest obowiązany prowadzić ewidencję mienia Skarbu Państwa, na zasadach określonych w rozporządzeniu, w zakresie przysługujących mu uprawnień, z uwzględnieniem:

1) właściwych dla danego podmiotu zasad ewidencji, określonych w przepisach o rachunkowości,

2) zasad ewidencji przedmiotowo wyróżnionych składników mienia, określonych w odrębnych przepisach.

2. Podmiot, do którego stosuje się przepisy rozporządzenia, ustala lub rejestruje stan mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia każdego roku. §

7. Jednostka ewidencji podstawowej sporządza sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia każdego roku, w formie bilansu, zgodnie z przepisami o rachunkowości. §

8. Jednostka ewidencji podstawowej, będąca państwowa osoba prawną, sporządza sprawozdanie o wkładzie majątkowym Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia każdego roku, w formie bilansu, zgodnie z przepisami o rachunkowości. § 9.

1. Jednostka ewidencji przedmiotowej sporządza sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia każdego roku w formie informacji, której przedmiot, zakres i stopień szczegółowości jest zgodny z przedmiotem, zakresem i stopniem szczegółowości prowadzonej ewidencji.

2. Jednostka ewidencji przedmiotowej, sporządzająca sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa w formie wymaganej przez przepisy odrębne, jest zwolniona z obowiązku, o którym mowa w ust.

1. Rozdział 3 Zasady, tryb oraz terminy przekazywania informacji i danych związanych z ewidencjonowaniem majątku Skarbu Państwa § 10.

1. Jednostki ewidencji podstawowej przekazują ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, za pośrednictwem jednostki pomocniczej ewidencji zbiorczej, z zastrzeżeniem ust. 2, kopie bilansu – w terminach określonych dla przekazywania sprawozdań finansowych.

2. W odniesieniu do mienia Skarbu Państwa, znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki ewidencji podstawowej przekazują kopie bilansu lub informacje za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych, z uwzględnieniem ust. 1.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

3. Jednostki ewidencji przedmiotowej łącznie z kopią bilansu przekazują, w trybie i w terminach, o których mowa w ust. 1, informację lub sprawozdanie, o których mowa w §

9. §

11. W przypadku gdy do prowadzenia danej ewidencji przedmiotowej są obowiązane jednostki organizacyjne różnych szczebli, informację, o której mowa w § 9, przekazuje jednostka ewidencji przedmiotowej najwyższego szczebla ewidencyjnego. §

12. Jednostka ewidencji podstawowej jest obowiązana przekazać ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa:

1) kopię aktu o powołaniu, podziale, połączeniu lub likwidacji państwowej jednostki organizacyjnej albo jego uwierzytelniony odpis, chyba że czynności te wynikają z przepisów prawa,

2) kopię bilansu otwarcia w następstwie dokonanych zmian organizacyjnych,

3) kopie dokumentów albo ich uwierzytelnione odpisy, na podstawie których nastąpiły w danej jednostce organizacyjnej zmiany w dotychczasowym stanie majątku Skarbu Państwa, wynikające ze zmian organizacyjnych – w terminie 30 dni od dnia ich wydania lub sporządzenia. §

13. Na pisemne żądanie ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa jednostka ewidencji podstawowej lub jednostka ewidencji przedmiotowej jest zobowiązana do złożenia dodatkowej lub uzupełniającej informacji, w zakresie prowadzonej ewidencji mienia Skarbu Państwa. §

14. Każdy dokument sporządzony na potrzeby ewidencji majątku Skarbu Państwa powinien spełniać wymogi formalne umożliwiające identyfikację podmiotu sporządzającego, a w szczególności na dokumencie powinna być odciśnięta pieczęć podmiotu sporządzającego złożone podpisy osób odpowiedzialnych za sporządzenie i zatwierdzenie dokumentu wraz z podaniem stanowisk służbowych tych osób oraz daty złożenia podpisów, a także w dokumencie tym powinien być podany numer REGON podmiotu sporządzającego. § 15.

1. Każdy dokument o stanie mienia Skarbu Państwa jest przekazywany w formie pisemnej – oryginał albo kopia dokumentu oryginalnego i zapisu elektronicznego.

2. W przypadku braku możliwości technicznych sporządzenia właściwego dokumentu na nośniku elektronicznym, podmiot, któremu podlega jednostka ewidencji podstawowej, udostępnia środki techniczne niezbędne do sporządzenia zapisu elektronicznego. Rozdział 4 Ewidencja zbiorcza majątku Skarbu Państwa § 16.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

Zbiorczą ewidencję majątku Skarbu Państwa, w zakresie wynikającym z przepisu art. 2 pkt 3 ustawy o uprawnieniach przysługujących Skarbowi Państwa, prowadzi minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. § 17.

1. Dokumenty o stanie majątku Skarbu Państwa, sporządzone przez jednostki ewidencji podstawowej i jednostki ewidencji przedmiotowej, stanowią źródło danych ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa.

2. Źródło danych ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa stanowią w szczególności:

1) dane księgowe urzędu ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,

2) kopie bilansów jednostek ewidencji podstawowej,

3) sprawozdania jednostek ewidencji przedmiotowej,

4) informacje jednostek ewidencji przedmiotowej,

5) informacje dodatkowe lub uzupełniające jednostek ewidencji podstawowej i przedmiotowej, sporządzone na rzecz ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,

6) obliczenia i szacunki dokonane na potrzeby ewidencji zbiorczej przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. §

18. Do zadań ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w zakresie prowadzenia ewidencji, o której mowa w § 16, należy w szczególności:

1) gromadzenie danych o stanie mienia Skarbu Państwa,

2) gromadzenie danych dotyczących uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa, przysługujących państwowym jednostkom organizacyjnym i innym podmiotom,

3) ustalanie i weryfikacja okresowa stanu mienia Skarbu Państwa,

4) kontrola ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa przez jednostki ewidencji podstawowej i przedmiotowej,

5) sporządzanie sprawozdań o stanie mienia Skarbu Państwa według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku. § 19.

1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa jest obowiązany sprawdzić, pod względem, formalnym i rachunkowym, otrzymane dokumenty stanowiące źródło danych ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa.

2. W celu oceny merytorycznej prawidłowości otrzymanych dokumentów, stanowiących źródło danych ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa – minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może zobowiązać jednostkę ewidencji podstawowej lub jednostkę ewidencji przedmiotowej do przedstawienia dokumentów, na podstawie których jednostka sporządziła bilans, sprawozdanie lub informacje o stanie mienia Skarbu Państwa.

3. Udostępnienie dokumentów, o których mowa w ust. 2, następuje w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie zakresu,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

szczegółowych zasad i trybu kontroli przeprowadzanej przez Ministra Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 23, poz. 121). § 20.

1. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności wobec braku pełnych lub wiarygodnych danych co do stanu mienia Skarbu Państwa, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może, w uzgodnieniu z właściwym dla danej jednostki ministrem, zobowiązać jednostkę ewidencji podstawowej lub jednostkę ewidencji przedmiotowej do przeprowadzania inwentaryzacji części lub całości mienia Skarbu Państwa objętego prowadzoną ewidencją.

2. W komisji inwentaryzacyjnej, powołanej w trybie odrębnych przepisów, uczestniczy przedstawiciel ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. §

21. Jeżeli przepisy odrębne w zakresie przedmiotowo wyodrębnionej ewidencji składników mienia Skarbu państwa, nie nakładają obowiązku prowadzenia ewidencji w ujęciu wartościowym – minister właściwy do spraw Skarbu Państwa na potrzeby ewidencji zbiorczej może:

1) dokonać oszacowania wartości ewidencjonowanych składników mienia Skarbu Państwa,

2) ustalić wartość ewidencjonowanych składników mienia na potrzeby ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa. §

22. Wartość składników mienia objętych ewidencją zbiorczą majątku Skarbu Państwa, wyrażoną w walucie obcej, oblicza się według zasad określonych w art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. §

23. Ewidencja zbiorcza majątku Skarbu Państwa jest prowadzona w ujęciu wartościowym, z podziałem rodzajowym składników uwzględniającym ich przeznaczenie, sposób zagospodarowania oraz ewidencjonowania, a także obejmuje dane dotyczące podmiotów wykonujących uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa. § 24.

1. W ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa wyodrębnia się składniki wyróżnione rodzajowo w następujące grupy:

1) majątek trwały, z uwzględnieniem stanu umorzenia, a w szczególności: a) składniki majątku trwałego, w tym grunty i pozostałe nieruchomości, inwestycje rozpoczęte, b) wartości niematerialne i prawne,

2) finansowe składniki majątku trwałego, a w szczególności: a) akcje i udziały w spółkach prawa handlowego, b) obligacje, c) inne papiery wartościowe d) należności długoterminowe,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

3) składniki majątku obrotowego, a w szczególności: a) rzeczowe składniki majątku obrotowego, w tym zapasy, b) należności i roszczenia, c) środki pieniężne, d) krótkoterminowe papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, e) inne aktywa, a w szczególności składniki mienia zlikwidowanych lub upadłych: - państwowych osób prawnych, - spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa.

2. Ewidencja zbiorcza majątku Skarbu Państwa obejmuje również inne składniki wskazane przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, nie mieszczące się w grupach rodzajowych wymienionych w ust. 1, a zwłaszcza stanowiące pasywa państwowych jednostek organizacyjnych. §

25. W ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa wyodrębnia się składniki podlegające ewidencji na szczególnych zasadach i w zakresie określonym w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności:

1) dobra kultury wpisane do inwentarza muzealiów – na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668),

2) dobra kultury wpisane do rejestru zabytków – na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. Nr 10, poz. 48, z 1983 r. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 56, poz. 322, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 19997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 88, poz. 554 i Nr 115, poz. 741 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668),

3) zasoby archiwalne – na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 868 i Nr 155, poz. 1016),

4) zasoby biblioteczne – na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668),

5) zasoby wodne – na podstawie ustawy z dnia 24 października 1974 r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668),

6) drogi – na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332, z 1993 r. Nr 47, poz. 212, z 1994 r. Nr 127, poz. 627, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 497, Nr 106, poz. 677 i Nr 123, poz. 780 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126),

7) kopaliny – na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668),

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

8) lasy – na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484),

9) ustanowione ustawą monopole, a w szczególności: a) gry losowe i zakłady wzajemne, b) pasma transmisji telewizyjnej i radiowej, c) ogólny dopuszczalny połów poszczególnych gatunków ryb,

10) rezerwy państwowe, a w szczególności: a) rezerwy ogólne, b) rezerwy celowe, c) rezerwy mobilizacyjne, d) rezerwy gospodarcze, e) inne rezerwy mające cechy ustawowe rezerw państwowych,

11) zobowiązania Skarbu Państwa,

12) obciążenia publicznoprawne Skarbu Państwa, a w szczególności: a) rekompensaty, b) zaplanowane w budżecie państwa dochody z prywatyzacji, c) gwarancje i poręczenia majątkowe, d) inne obciążenia praw majątkowych Skarbu Państwa mające cechy ustawowe obciążeń publicznoprawnych,

13) inne zasoby, dla których ustawa lub przepisy wydane na jej podstawie nakazują prowadzić ewidencję praw majątkowych na zasadach szczególnych. §

26. W ewidencji zbiorczej majątku Skarbu państwa wyodrębnia się, wydzielone ustawą lub przepisami wydanymi na jej podstawie, składniki majątku Skarbu Państwa, w formie majątków odrębnych, a w szczególności:

1) zasób majątkowy oddany w zarząd: a) Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu – Lasy Państwowe, b) parkom narodowym,

2) zasób majątku powierzonego: a) Agencji Mienia Wojskowego, b) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, c) Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa jako mienie Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, d) Agencji Prywatyzacji, e) Agencji Rezerw Materiałowych,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

g) Agencji Rynku Rolnego, h) innym państwowym jednostkom organizacyjnym,

3) zasób majątku w użytkowaniu: a) Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, b) innych państwowych jednostek organizacyjnych,

4) zasób nieruchomości Skarbu Państwa w gospodarowaniu: a) ministra właściwego do spraw administracji publicznej, b) starostów. §

27. W ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa wyodrębnia się prawa majątkowe, które stanowią wkład założycielski lub udział Skarbu Państwa w państwowych osobach prawnych, a w szczególności:

1) fundusz założycielski przedsiębiorstw państwowych,

2) fundusz założycielski agencji państwowych,

3) fundusz założycielski (statutowy) fundacji,

4) fundusz zasadniczy w państwowych szkołach wyższych,

5) fundusz jednostki badawczo-rozwojowej,

6) fundusz instytucji kultury,

7) fundusz założycielski w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,

8) fundusze własne w funduszach celowych posiadających osobowość prawną. § 28.

1. W ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa uwzględnia się sposób zagospodarowania lub przeznaczenia składników majątku w podziale na:

1) zasoby majątkowe służące bezpośrednio realizacji publicznych zadań ustawowych przez organy państwowe, a w szczególności: a) zasób ogólnonarodowego dziedzictwa kulturowego, b) grunty i zasoby naturalne,

2) zasób majątkowy państwowego sektora finansów publicznych w użytkowaniu: a) państwowych jednostek budżetowych, b) państwowych zakładów budżetowych,

3) zasoby majątkowe służące realizacji zadań publicznych państwa, wydzielone z majątku Skarbu Państwa w formie majątku odrębnego lub praw udziałowych w państwowych osobach prawnych,

4) zasób majątkowy wyłączony z realizacji publicznych zadań ustawowych państwa, a w szczególności: a) prawa udziałowe Skarbu Państwa w podmiotach o charakterze gospodarczym,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 10/10

b) mienie pozostałe po likwidacji albo upadłości państwowych osób prawnych lub podmiotów, w których Skarb Państwa posiadał swoje udziały,

5) prawa majątkowe, które na mocy obowiązujących przepisów zostały przypisane bezpośrednio państwu lub Skarbowi Państwa i nie zostały ujęte w wyżej określonych zasobach majątkowych.

2. W ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa wyodrębnia się ponadto zasoby przeznaczone na realizację zobowiązań publicznoprawnych, wynikające z ustaw lub przepisów wydanych na ich podstawie. §

29. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa prowadzi ewidencję zbiorczą w jednolitym i spójnym systemie informatycznym. §

30. Na podstawie danych zawartych w ewidencji zbiorczej, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa sporządza, w terminie do dnia 30 września, sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Rozdział 5 Przepisy końcowe §

31. W odniesieniu do ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa za 1998 r. przepisy rozporządzenia stosuje się z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w 1998 r. co do sposobu ustalania stanu mienia Skarbu Państwa oraz składania sprawozdań o jego stanie. §

32. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 864 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 874 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 228 par. 3 ustawy - Prawo spółdzielcze.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 867 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 866 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 871 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie zwrotu lub umorzenia należności celnych oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 870 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz określenia zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 865 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 869 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 1999 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną, z uwzględnieniem rodzaju bagażu kontrolowanego, oraz wskazania miejsc właściwych do prowadzenia kontroli.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 872 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Mariologicznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 868 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 873 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 września 1999 r. w sprawie leczenia substytucyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 863 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 862 z 1999

  Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-28 poz. 1674

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2007-08-20 poz. 1069

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15 % akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-12 poz. 1335

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-04 poz. 1126

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-14 poz. 1434

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.