Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 868 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-09
Data wejscia w życie:1999-10-09
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 868 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 77 poz. 868

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 9 września 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 9, poz. 75) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych,

2) wzory składników sprawozdania finansowego,

3) terminy sporządzania i złożenia do ogłoszenia rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych,

4) termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 139, poz. 933 i z 1999 r. Nr 72, poz. 801),

2) ustawie – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715),

3) ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 9, poz. 75),

4) towarzystwie – rozumie się przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy,

5) depozytariuszu – rozumie się przez to podmiot pełniący funkcję depozytariusza, o którym mowa w art. 9 ustawy,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

6) funduszu – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy,

7) uczestnikach funduszu – rozumie się przez to uczestników funduszu w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy,

8) statucie funduszu – rozumie się przez to statut funduszu, o którym mowa w art. 14 ustawy,

9) dniu wyceny – rozumie się przez to dzień, określony w statucie funduszu, w którym dokonuje się wyceny aktywów funduszu, ustala się wartość zobowiązań funduszu, ustala się wartość aktywów netto funduszu oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny,

10) kapitale wpłaconym – rozumie się przez to kapitał utworzony z wpłat dokonanych w gotówce, pomniejszonych o ewentualne opłaty, o których mowa w art. 26 ust. 4 ustawy, lub w papierach wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, przyjętych w zamian za zbyte uczestnikom funduszu jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne,

11) kapitale wypłaconym –rozumie się przez to kwoty wypłacone z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, stanowiące równowartość iloczynu liczby odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo na certyfikat inwestycyjny, według której odkupiono jednostkę uczestnictwa labo wykupiono certyfikat inwestycyjny,

12) wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny – rozumie się przez to wartość aktywów netto, podzieloną przez liczbę jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w dniu wyceny,

13) rynku regulowanym – rozumie się przez to system obrotu papierami wartościowymi, o którym mowa w art. 4 pkt 14 ustawy – prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,

14) zrealizowanym zysku/stracie ze zbycia lokat – rozumie się przez t różnice pomiędzy ceną sprzedaży netto a ceną nabycia danego składnika lokat,

15) niezrealizowanym zysku/stracie z wyceny lokat – rozumie się przez to różnice między wartością danego składnika lokat w dniu wyceny a ceną jego nabycia,

16) wypłaconych dochodach funduszu – rozumie się przez to wypłacane uczestnikom funduszu dochody funduszu, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy,

17) instrumentach bazowych – rozumie się przez to papiery wartościowe lub inne prawa majątkowe, a także określone indeksy, od których ceny lub wartości zależy cena papierów wartościowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, innych praw pochodnych od praw majątkowych będących przedmiotem lokat oraz transakcji terminowych,

18) funduszu powierniczym – rozumie się przez to fundusz powierniczy utworzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1991 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz.U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 367, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754 i Nr 139, poz. 933),

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

19) premii netto – rozumie się przez to wartość otrzymanej premii z tytułu wystawienia opcji, pomniejszona o koszty bezpośrednio związane z wystawieniem opcji. §

3. Rachunkowość funduszu obejmuje:

1) opis przyjętych zasad rachunkowości, w tym opis przyjętych metod wyceny, o których mowa w § 32 ust. 1,

2) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

3) inwentaryzację,

4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku z operacji,

5) obliczanie wartości aktywów netto oraz aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny,

6) sporządzanie sprawozdań finansowych i innych informacji na podstawie ksiąg rachunkowych,

7) poddawanie sprawozdań finansowych badaniu przez biegłego rewidenta,

8) ogłaszanie sprawozdań finansowych,

9) gromadzenie i przechowywanie, w tym w formie elektronicznej, danych i dokumentów wymaganych przepisami prawa. §

4. Fundusz udostępnia depozytariuszowi dokumentacje, o której mowa w art. 10 ustawy o rachunkowości, dotyczącą rachunkowości funduszu. Rozdział 2 Prowadzenie ksiąg rachunkowych § 5.

1. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskich i walucie polskiej.

2. Księgi rachunkowe funduszu obejmują w szczególności:

1) konta księgi głównej,

2) konta ksiąg pomocniczych,

3) rejestr uczestników funduszu – w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych,

4) rejestr certyfikatów inwestycji – w przypadku funduszy inwestycyjnych mieszanych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. §

6. Rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego obejmuje w szczególności system służący do szczegółowej ewidencji kapitału wpłaconego i wypłaconego w podziale na poszczególnych uczestników funduszu z określeniem:

1) danych identyfikujących uczestnika funduszu,

2) liczby jednostek uczestnictwa należących do uczestnika funduszu,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

3) daty nabycia, liczby i ceny nabycia jednostki uczestnictwa,

4) daty odkupienia, liczby odkupionych jednostek oraz kwoty wypłaconej uczestnikom funduszu za odkupione jednostki. §

7. Rejestr certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego obejmuje w szczególności system służący do szczegółowej ewidencji kapitału wpłaconego i wypłaconego, z określeniem:

1) daty każdej emisji, liczby oferowanych certyfikatów oraz wartości emisji,

2) liczby certyfikatów każdej emisji zbytych uczestnikom funduszu, ceny certyfikatu oraz łącznej wartości wpłat za certyfikaty danej emisji. §

8. Rejestr certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego mieszanego obejmuje w szczególności system służący do szczegółowej ewidencji kapitału wpłaconego i wypłaconego, z określeniem:

1) daty każdej emisji, liczby oferowanych certyfikatów oraz wartości emisji,

2) liczby certyfikatów każdej emisji zbytych uczestnikom funduszu, ceny certyfikatu oraz łącznej wartości wpłat za certyfikaty danej emisji,

3) liczby certyfikatów umorzonych z mocy prawa w wyniku ich wykupienia przez fundusz, daty umorzenia, ceny wykupu certyfikatu oraz łącznej wartości wypłat za wykupione certyfikaty. § 9.

1. Towarzystwo, działając jak organ funduszu, prowadzi księgi rachunkowe funduszu w taki sposób, aby było możliwe ustalenie wartości aktywów netto na każdy dzień wyceny oraz dzień bilansowy.

2. Towarzystwo może zlecić w całości lub w części innym podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów wykonywanie obowiązku, o którym mowa w ust.

1. § 10.

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastąpienie dowodu księgowego kopią dowodu księgowego, w tym także fotokopią dowodu księgowego albo kserokopią dowodu księgowego.

2. Kopia dowodu księgowego powinna być opatrzona klauzulą „kopia” oraz uwierzytelniona poprzez zamieszczenie uwagi „Za zgodność z oryginałem” i podpis osoby stwierdzającej zgodność, wraz z data sporządzenia. Rozdział 3 Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących funduszu §

11. Operacje dotyczące funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą. § 12.

1. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

2. Składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zeru.

3. W przypadku dłużnych papierów wartościowych z naliczanymi odsetkami wartość ustaloną w stosunku do ich wartości nominalnej i wartość naliczonych odsetek, ujmuje się w księgach rachunkowych odrębnie. §

13. Zmianę wartości nominalnej nabytych akcji, nie powodująca zmiany wysokości kapitału akcyjnego emitenta, ujmuje się w ewidencji analitycznej, w której dokonuje się zmiany liczby posiadanych akcji oraz jednostkowej ceny nabycia. § 14.

1. Zysk lub stratę za zbycie lokat wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się pierwsze” polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat.

2. W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji, uznaje się, iż wygaśnięciu podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię netto. § 15.

1. Przysługujące zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy prawo poboru akcji notowanych na rynku regulowanym ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane na rynku regulowanym z prawem poboru.

2. Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości równej zero, w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa.

3. Należną dywidendę z akcji notowanych na rynku regulowanym ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu, w którym po raz ostatni akcje były notowane na rynku regulowanym z prawem do dywidendy.

4. Przysługujące zgodnie z uchwałą zgromadzenia akcjonariuszy, prawo poboru akcji nie notowanych na rynku regulowanym oraz prawo do otrzymania dywidendy od akcji nie notowanych na rynku regulowanym ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. §

16. Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wpływa na wzrost (spadek) wyniku z operacji. § 17.

1. Papierami wartościowymi do otrzymania jest należność funduszu z tytułu zawartej przez fundusz albo na rachunek funduszu umowy, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, w wyniku której fundusz nabywa papiery wartościowe.

2. Papierami wartościowymi do dostarczenia jest zobowiązanie funduszu z tytułu zawartej przez fundusz albo na rachunek funduszu umowy, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, w wyniku której fundusz zbywa papiery wartościowe.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

3. Jeżeli realizacja umowy, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, jest objęta systemem gwarantującym prawidłowe wykonanie zobowiązań, o którym mowa w art. 137 ust. 2 tej ustawy, to w przypadku gdy:

1) fundusz zbywa papiery wartościowe, papiery wartościowe będące przedmiotem tej umowy ujmuje się jak papiery wartościowe zbyte w dacie zawarcia tej umowy,

2) fundusz nabywa papiery wartościowe, papiery wartościowe będące przedmiotem tej umowy ujmuje się jak papiery wartościowe nabyte w dacie zawarcia tej umowy. § 18.

1. Operacje dotyczące funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu według obowiązującego średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień zapisu operacji w księgach rachunkowych.

2. Jeżeli operacje dotyczące funduszu są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ogłasza kursu – ich wartość należy określić w relacji do wskazanej przez fundusz waluty, dla której ogłaszany jest średni kurs przez Narodowy Bank Polski. §

19. Zbycie i odkupienie jednostek uczestnictwa albo zbycie i wykupienie certyfikatów inwestycyjnych własnych funduszy ujmuje się w księgach rachunkowych funduszu w dniu uzyskania dowodu księgowego dotyczącego tych operacji. §

20. Przychody z lokat obejmują w szczególności dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, dywidendy i inne udziału w zyskach, odsetki oraz odpis dyskonta. §

21. Koszty operacyjne funduszu obejmują w szczególności ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wycena środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz amortyzację premii. § 22.

1. W przypadku kosztów operacyjnych tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki.

2. Płatności z tytułu kosztów operacyjnych zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę. 3 .Preliminarz kosztów powinien zawierać pozycje w wysokości uzasadnionej, ustalone na podstawie stawek okresowych odpowiednio do częstotliwości ustalania wartości aktywów netto w dniach wyceny. §

23. Koszty odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez funduszu podlegają rozliczeniu w czasie, z uwzględnieniem charakteru i czasu spłaty kredytu lub pożyczki. § 24.

1. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego bądź kapitału wypłaconego jest dzień ujęcia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa albo zbycia i wykupienia certyfikatów inwestycyjnych w odpowiednim rejestrze.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

2. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa bądź na certyfikat inwestycyjny w określonym dniu wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitały wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi w tym dniu wyceny. Rozdział 4 Wycena aktywów oraz ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji §

25. Wycena aktywów i ustalenie zobowiązań funduszu w dniu wyceny następuje według wartości rynkowej, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. § 26.

1. W dniu wyceny aktywa, z wyłączeniem kontraktów terminowych, wycenia się, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 oraz § 27, w następujący sposób:

1) papiery wartościowe notowane na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 – w oparciu o ogłaszany dla papierów wartościowych: a) ostatni kurs zamknięcia w systemie notowań ciągłych lub b) ostatni kurs ustalony w systemie kursu jednolitego,

2) prawa majątkowe nie będące papierami wartościowymi notowane na rynku regulowanym – według zasad określonych w pkt 1,

3) papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, dla których nie jest możliwe zastosowanie metod wyceny, o których mowa w pkt 1, lecz które są przedmiotem wtórnego obrotu na zasadach określonych w art. 92 ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi – odpowiednio według zasad określonych w pkt 1,

4) papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, dla których nie jest możliwe zastosowanie metod wyceny, o których mowa w pkt 1 i 3 – według ostatniej, najniższej odpowiednio ceny lub wartości: a) zaproponowanej w wyniku ogłoszenia wezwania, b) po jakiej zawarto pakietową transakcję przedsesyjną, c) aktywów netto na certyfikat inwestycyjny ogłoszonej przez fundusz z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów wartościowych, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkowa,

5) papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, dla których nie jest możliwe zastosowanie metod wyceny, o których mowa w pkt 1, 3 i 4 – w oparciu o ostatnią z cen, po jakiej nabywano papiery wartościowe na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powiększonej o wartość rynkowa prawa poboru niezbędnego do ich objęcia w dniu wygaśnięcia tego prawa, a w przypadku gdy zostały określone różne ceny dla nabywców – w oparciu o średnią cenę nabycia, ważoną liczbą nabytych papierów wartościowych, o ile cena ta została podana do publicznej wiadomości, z uwzględnieniem zmian wartości tych papierów wartościowych, spowodowanych zdarzeniami mającymi wpływ na ich wartość rynkową,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

6) jednostki uczestnictwa – według ostatniej ogłoszonej przez fundusz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

2. W przypadku papierów wartościowych notowanych na jednym lub kilku rynkach, w jednym lub w kilku systemach notowań, kryterium wyboru systemu notowań i rynku określa statut funduszu. Za podstawę kryterium wyboru, o którym mowa powyżej, przyjmuje się takie czynniki, jak wolumen obrotu w określonym przedziale czasowym w odniesieniu do danego papieru wartościowego i do rynku regulowanego, w tym systemu notowań, na którym dany papier wartościowy jest notowany.

3. Jeżeli ostatni kurs zamknięcia nie jest dostępny lub jest dostępny, ale ze względu na termin zawarcia ostatniej transakcji na sesji giełdowej nie odzwierciedla wartości rynkowej papieru wartościowego w dniu wyceny, wyceniając ten papier wartościowy, należy uwzględnić ceny w zgłoszonych najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, z tym że uwzględnienia wyłącznie ceny w ofertach sprzedaży jest niedopuszczalna. Jeżeli oferty, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały ogłoszone po raz ostatni w takim terminie, iż wycena papierów wartościowych w oparciu o te oferty nie odzwierciedlałaby wartości rynkowej papieru wartościowego, to uznaje się, że nie jest możliwe zastosowanie dla tych papierów wartościowych metod wyceny, o których mowa w ust. 1 pkt

1.

4. Jeżeli papiery wartościowe posiadane przez fundusz nie spełniają warunków określonych w ust. 1, ale spełniają je papiery wartościowe tożsame w prawach z papierami wartościowymi posiadanymi przez fundusz, to dla potrzeb wyceny papiery wartościowe posiadane przez fundusz traktuje się tak, jakby były papierami wartościowymi spełniającymi te warunki.

5. papiery wartościowe do otrzymania, do chwili dokonania odpowiedniego zapisu, na rachunku papierów wartościowych funduszu, wycenia się, stosując metody wyceny określone dla tych papierów wartościowych. § 27.

1. Zagraniczne papiery wartościowe wycenia się w walucie kraju notowania lub – w przypadku papierów nie notowanych na rynku regulowanym – w walucie, w której papier wartościowy jest denominowany i wykazuje się w walucie polskiej po przeliczeniu według obowiązującego średniego kursu ogłaszanego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień wyceny.

2. Jeżeli zagraniczne papiery wartościowe są notowane lub denominowane w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ogłasza kursu, to ich wartość należy określić w relacji do wskazanej przez fundusz waluty, dla której ogłaszany jest średni kurs przez Narodowy Bank Polski. §

28. Środki pieniężne oraz niedominowane w złotych należności i zobowiązania wykazuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu zgodnie z §

28. §

29. Środki pieniężne oraz niedominowane w złotych należności i zobowiązania wykazuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej po przeliczeniu zgodnie z §

28. § 30.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

W dniu wyceny zobowiązania z tytułu papierów wartościowych do dostarczenia, do chwili dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych funduszu, ustala się według metod wyceny określonych dla tych papierów wartościowych. § 31.

1. Zobowiązania funduszu z tytułu wystawionych opcji powinny być ujmowane w bilansie w pozycji zobowiązania z tytułu wystawionych opcji.

2. W dniu wystawienia opcji zobowiązanie z tytułu wystawienia opcji ujmuje się w wysokości otrzymanej premii netto.

3. W dniu wyceny zobowiązania funduszu z tytułu wystawionych opcji ustala się według wartości rynkowej wystawionych opcji, wycenionych zgodnie z metodami określonymi w § 28.

4. Jeżeli rynkowa wartość wystawionej opcji przewyższa wartość otrzymanej premii netto z tytułu wystawienia tej opcji, różnica pomiędzy rynkową wartością opcji a wartością otrzymanej premii netto stanowi niezrealizowaną stratę z wyceny lokat.

5. Jeżeli wartość otrzymanej premii netto z tytułu wystawienia opcji przewyższa rynkową wartość tej opcji, różnica pomiędzy wartością otrzymanej premii netto a wartością rynkową opcji stanowi niezrealizowany zysk z wyceny lokat.

6. Jeżeli zobowiązanie z tytułu wystawionej opcji wygaśnie w ten sposób, iż opcja nie została wykonana i zakończył się czas trwania opcji, wartość otrzymanej premii netto stanowi zrealizowany zysk ze zbycia lokat.

7. Jeżeli fundusz będący wystawca opcji dokonuje zamknięcia swojej pozycji, to wykazuje zrealizowany zysk ze zbycia lokat albo zrealizowaną stratę ze zbycia lokat. Zrealizowana strata ze zbycia lokat jest wykazywana w przypadku, gdy koszt transakcji zamykającej przewyższa wartość otrzymanej premii netto. Zrealizowany zysk ze zbycia lokat jest wykazywany w przypadku, gdy wartość otrzymanej premii netto przewyższa koszt transakcji zamykającej.

8. Jeżeli wystawiona przez fundusz opcja podlega wykonaniu na zasadzie zawarcia przez fundusz, na żądanie osoby uprawnionej (nabywcy opcji) w określonej daty, umowy, której przedmiotem jest nabycie przez fundusz (opcja put) lub zbycie przez fundusz (opcja call), po z góry oznaczonej cenie, oznaczonej liczby instrumentów bazowych, to:

1) w przypadku zbycia (opcja call) przez fundusz instrumentów bazowych,. różnica pomiędzy sumą ceny wykonania opcji i wartością otrzymanej premii netto a kosztem nabycia tych instrumentów bazowych stanowi zrealizowany zysk ze zbycia lokat albo zrealizowana stratę ze zbycia lokat,

2) w przypadku nabycia (opcja put) przez fundusz instrumentów bazowych, koszt nabycia instrumentów bazowych jest pomniejszony o wartość otrzymanej premii netto.

9. Jeżeli wystawiona przez fundusz opcja podlegała wykonaniu na zasadzie:

1) wypłacenia przez fundusz do określonej daty lub w określonej daty lub w określonej dacie sumy pieniężnej stanowiącej różnicę pomiędzy cena instrumentu bazowego w dniu, w którym osoba uprawniona (nabywca opcji) żąda od funduszu wykonania umowy, a jego ceną określona w umowie (opcja call),

2) wypłacenia przez fundusz do określonej daty lub w określonej dacie sumy pieniężnej stanowiącej różnicę pomiędzy określona w umowie cena instrumentu bazowego a

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 10/10

jego ceną w dniu, w którym osoba uprawniona (nabywca opcji) żąda od funduszu wykonania umowy (opcja put) - to różnica pomiędzy wypłaconą suma pieniężną a wartością otrzymanej premii netto powinna być ujęta jako zrealizowany zysk ze zbycia lokat albo jako zrealizowana strata ze zbycia lokat. § 32.

1. W przypadku gdy nie jest możliwa wycena aktywów i ustalenie zobowiązań, o których mowa w § 31 ust. 1, według metod określonych odpowiednio w § 26, § 27 i § 31, z zastrzeżeniem ust. 2, fundusz wycenia wartość aktywów i ustala wysokość tych zobowiązań, opierając się na metodzie wyceny według wartości rynkowej, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, ocenianej jako najlepszej z punktu widzenia uczestników funduszu, pozwalającej na rzetelne odzwierciedlenie wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny, określonej w statucie funduszu.

2. W przypadkach, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz § 26 ust. 3, fundusz wycenia papiery wartościowe, opierając się na metodzie wyceny, o której mowa w ust.

1. Rozdział 5 Sprawozdania finansowe § 33.

1. Sprawozdania finansowe sporządza się w języku polskim i walucie polskiej.

2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym ujawnia się w tysiącach złotych, chyba że charakter i istotność pozycji wymagają innej dokładności, §

34. Na dzień bilansowy ustala się wynik z operacji funduszu, obejmujący:

1) przychody z lokat netto – stanowiące różnicę pomiędzy przychodami z lokat a kosztami operacyjnymi netto funduszu,

2) zrealizowany zysk/stratę ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk/stratę w wyceny lokat. §

35. Na dzień bilansowy przyjmuje się metody wyceny stosowane w dniu wyceny. §

36. Sprawozdania finansowe funduszu sporządza się dwa razy w roku, jako:

1) półroczne sprawozdania finansowe – obejmujące dane za pierwsze półrocze bieżącego roku obrotowego, poprzedniego roku obrotowego oraz odpowiednio analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego,

2) roczne sprawozdanie finansowe – obejmujące dane dotyczące bieżącego i poprzedniego roku obrotowego. § 37.

1. Sprawozdanie finansowe funduszu obejmuje:

1) wstęp,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 11/11

2) bilans,

3) rachunek wyniku z operacji,

4) zestawienie lokat.

5) zestawienie zmian w aktywach netto,

6) noty objaśniające.

2. Wstęp, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) nazwę funduszu oraz opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych funduszu,

2) firmę siedzibę i adres towarzystwa będącego organem funduszu, ze wskazaniem właściwych rejestrów,

3) wskazanie okresu sprawozdawczego i dnia bilansowego,

4) opis, w tym: a) przyjęte zasady rachunkowości, dotyczące w szczególności ujmowania w księgach rachunkowych operacji dotyczących funduszu, metod wyceny aktywów, z uwzględnieniem stosowanych metod wyceny składników lokat, oraz zobowiązań funduszu, aktywów netto i wyniku z operacji, b) przyjęte kryterium wyboru rynku, w tym systemu notowań, c) wprowadzone zmiany stosowanych zasad rachunkowości, w tym metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, przy czym zmiany te należy opisać w dwóch kolejnych sprawozdaniach finansowych po ich wprowadzeniu, z wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia oraz określeniem ich wpływu na sytuację majątkowa, finansową oraz wynik finansowy funduszu, d) przyjęte w sprawozdaniu finansowym funduszu kryterium podziału składników portfela lokat.

3. Składniki bilansu wykazuje się w kolejności i w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zakresie, jaki jest konieczny do wykazania posiadanych pozycji bilansowych.

4. Składniki rachunku wyniku z operacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, wykazuje się w kolejności i w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w zakresie jaki jest konieczny do wykazania pozycji rachunku wyniku z operacji.

5. Zestawienie lokat, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera co najmniej dane określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

6. Zestawienie zmian z aktywach netto, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, zawiera co najmniej dane określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

7. Noty objaśniające, o których mowa w ust. 1 pkt 5, zawierają co najmniej dane określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia. §

38. Do sprawozdania finansowego funduszu dołącza się list towarzystwa będącego organem funduszu, skierowany do uczestników funduszu, opisujący w sposób zwięzły wyniki działania funduszu w okresie sprawozdawczym

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 12/12

§

39. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. § 40.

1. Roczne sprawozdanie finansowe funduszu sporządza się w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

2. Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego powinna być podjęta w terminie czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

3. Półroczne sprawozdanie finansowe sporządza się w terminie dwóch miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego. § 41.

1. Ogłoszeniu, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o rachunkowości, podlegają roczne i półroczne sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym oraz – w przypadku rocznego sprawozdania finansowego – wraz z odpisem uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

2. Zlecenie do ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, rocznego sprawozdania finansowego funduszu następuje w ciągu 7 dni od dnia tego zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy towarzystwa, nie później jednak niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

3. Złożenie do ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, półrocznego sprawozdania finansowego następuje w terminie dwóch miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego. Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe § 42.

1. W przypadku, gdy fundusz inwestycyjny otwarty powstał w wyniku przekształcenia z funduszu powierniczego, wówczas:

1) z chwilą przekształcenia funduszu powierniczego w fundusz inwestycyjny otwarty, księgi funduszu powierniczego stają się księgami funduszu inwestycyjnego otwartego,

2) fundusz inwestycyjny otwarty wykazuje w sprawozdaniach finansowych dane porównawcze w kolejności i w sposób określony w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia.

2. Rok obrotowy funduszu powierniczego, w którym nastąpiło przekształcenie w fundusz inwestycyjny otwarty, jest rokiem obrotowym funduszu inwestycyjnego otwartego. §

43. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 13/13

z dnia 9 września 1999 r. (poz. 868) Załącznik nr 1

BILANS I. Aktywa

1. Lokaty 1 - waluty - papiery wartościowe - jednostki i tytuły uczestnictwa - udziały w sp. z o.o. - wierzytelności - papiery wartościowe do otrzymania - inne

2. Środki pieniężne 2

3. Należności a) z tytułu zbytych lokat b) z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych d) dywidendy d) odsetki e) pozostałe 3

1

Lokaty funduszu wykazuje się podziałem według wybranego kryterium najlepiej charakteryzującego cel inwestycyjny, specjalizację i stosowane ograniczenie inwestycyjne funduszu, poczynając od lokat o największym udziale; dodatkowo ujawnia się wartość lokat według ceny nabycia. Środki pieniężne wykazuje się z uwzględnieniem ich struktury. Składniki „Należności” nie wyszczególnione powyżej, o wartości stanowiącej co najmniej 5% sumy „Należności”, wykazuje się w odrębnych pozycjach bilansu.

2 3

II. Zobowiązania

1. Z tytułu nabytych lokat

2. Z tytułu wystawionych opcji

3. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

4. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

5. Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty do roku

6. Z tytułu pożyczek i kredytów o terminie spłaty powyżej roku

7. papiery wartościowe do dostarczenia

8. Rezerwa na wydatki

9. Zobowiązania z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne

10. Pozostałe 4

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 14/14

4

Składniki „Zobowiązań” nie wyszczególnione powyżej, o wartości stanowiącej co najmniej 5% sumy „Zobowiązań”, wykazuje się w odrębnych pozycjach bilansu.

III. Aktywa netto II-III IV. Kapitał

1. Wpłacony

2. Wypłacony (wielkość ujemna) V. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto VI. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VII. Wzrost (spadek) wartości lokat ponad cenę nabycia VIII Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem (IV+V±VI±VII) Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny.

Załącznik nr 2

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI I. Przychody z lokat

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

2. Odsetki

3. Odpis dyskonta

4. Dodatnie różnice kursowe (saldo)

5. Pozostałe 5 II. Koszty operacyjne

6

1. Wynagrodzenie dla towarzystwa

2. Wynagrodzenie dla dystrybutorów

3. Opłaty dla depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

4. Usługi w zakresie rachunkowości, w tym: - prowadzenie rejestru uczestników funduszu lub certyfikatów inwestycyjnych

5. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

6. Usługi prawne

7. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

8. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

9. Amortyzacja premii

10. Ujemne różnice kursowe (saldo)

11. Pozostałe 6 III. Koszty pokrywania przez towarzystwo IV. Koszty operacyjne netto (II-III0 V. Przychody z lokat netto (II-IV)

7

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 15/15

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat VII. Wynik z operacji (V±VI)

5

Składniki „Przychodów z lokat” oraz „Kosztów operacyjnych” nie wyszczególnione powyżej, o wartości stanowiącej co najmniej 5% sumy odpowiednio „Przychodów z lokat” oraz „Kosztów operacyjnych”, wykazuje się w odrębnych pozycjach rachunku wyniku z operacji. Koszty funduszu inne niż ujęte jako „Koszty operacyjne” ujmuje się i wykazuje w rachunku wyniku z operacji odpowiednio do tytułu ich poniesienia, a także w podziale na koszty limitowane i nielimitowane, w szczególności uwaga ta dotyczy podatków, opłat manipulacyjnych i prowizji maklerskich. Dotyczy przypadku, w którym statut funduszu przewiduje pokrywanie kosztów funduszu przez towarzystwo. Załącznik nr 3

6

7

ZESTAWIENIE LOKAT I.

1. Szczegółowe zestawienie lokat funduszu, na ostatni dzień bilansowy, przedstawione według takich kryteriów, odpowiednio do celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych funduszu, by uczestnik funduszu był w sanie ocenić, czy odpowiadają one określonym przepisami prawa i statutem funduszu. Składniki lokat (według grup rodzajowych) należy wykazać w wartości ustalonej według zasad obowiązujących na dany dzień bilansowy oraz w wartości według cen nabycia, z określeniem procentowego udziału w aktywach funduszu, w podziale co najmniej na:

1) papiery wartościowe dopuszczone i niedopuszczone do publicznego obrotu,

2) papiery wartościowe notowane na rynku regulowanym (ze wskazaniem rynku) i nienotowane,

3) papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD,

4) papiery wartościowe gwarantowane przez Skarbu Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD,

5) w przypadku akcji (praw poboru) – ich podział według emitenta z określeniem liczby akcji (praw poboru),

6) w przypadku papierów wartościowych wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz innych praw pochodnych od praw majątkowych będących przedmiotem lokat oraz transakcji terminowych – ich podział według instrumentów bazowych, a także – o ile to możliwe – według emitenta (wystawcy) z określeniem liczby papierów wartościowych, praw pochodnych i kontraktów terminowych oraz celu ich posiadania (w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego; w innym celu niż ograniczenie ryzyka inwestycyjnego),

7) w przypadku udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością – ich podział według spółek,

8) w przypadku jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych – ich podział według rodzajów funduszy oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych lub

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 16/16

powierniczych zarządzających tymi funduszami z określeniem liczby jednostek lub certyfikatów inwestycyjnych,

9) w przypadku tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – według rodzajów tych instytucji (funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółki administrujące, spółek inwestycyjnych, celów inwestycyjnych, specjalizacji, stosowanych ograniczeń inwestycyjnych) oraz spółek administrujących, z określeniem liczby tytułów uczestnictwa,

10) w przypadku dłużnych papierów wartościowych o terminie wykupu dłuższym niż 1 rok – ich podział według emitenta (grup emitentów), terminu wykupu, warunków oprocentowania i podobnych cech wyróżniających dany rodzaj papieru wartościowego, z określeniem wartości nominalnej,

11) w przypadku dłużnych papierów wartościowych o terminie wykupu nie dłuższym niż 1 rok – ich podział według emitenta (grup emitentów), terminu wykupu do 6 miesięcy i powyżej 6 miesięcy oraz innych cech wyróżniających dany rodzaj papieru wartościowego, z określeniem wartości nominalnej,

12) w przypadku wierzytelności – ich podział według rodzajów podmiotów, wobec których te wierzytelności istnieją, terminu wymagalności, rodzaju świadczenia, na jakie wierzytelności opiewają, z określeniem wartości świadczenia,

13) w przypadku walut – ich podział według walut państwa należących do OECD i walut państw nie należących do OECD oraz według walut poszczególnych państw, z określeniem ich wartości (w danej walucie i po przeliczeniu na walutę polską),

14) w przypadku zagranicznych papierów wartościowych i innych praw majątkowych – ich podział według wymienionych wyżej kryteriów, z określeniem odpowiednio wyżej wskazanych danych.

2. Ponadto w „Zestawieniu lokat” należy przedstawić podział lokat według innych szczególnych kryteriów geograficznych, działów gospodarki reprezentowanych przez emitentów. II. Zestawienie zmian w stanie lokat funduszu obejmuje dane porównawcze, ujawniające stan lokat funduszu, za bieżący rok obrotowy (półrocze) oraz za co najmniej dwa (trzy) poprzednie lata obrotowe, z podziałem według kryterium najlepiej charakteryzującego cel inwestycyjny, specjalizację i stosowaniem procentowego udziału poszczególnych grup lokat w aktywach funduszu.

Załącznik nr 4

ZMIANY W AKTYWACH NETTO Informacje dotyczące zmian w aktywach netto obejmują dane porównawcze za bieżący rok obrotowy (półrocze) oraz co najmniej dwa (trzy) poprzednie lata obrotowe. (Jeżeli okres, dla którego są prezentowane zmiany nie jest równy 12 miesiącom, wówczas zmiany wyrażone procentowo należy odnieść do okresu 12 miesięcy.) I. Zmiana wartości aktywów netto:

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 17/17

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto, b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

4. dystrybucja dochodów funduszu (razem) a) z przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: a) zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, b) zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

6. Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale

7. Łączna zmian aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5)

8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych:

1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym, w tym: a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych, c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych

2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczby zbytych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, b) liczby odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych, c) saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych III. Zmiana wartości aktywów certyfikat inwestycyjny netto na jednostkę uczestnictwa albo

1) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego,

2) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec okresu sprawozdawczego,

3) procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 18/18

4) minimalna i maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny,

5) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem daty wyceny IV. Procentowy udział w aktywach i aktywach netto: kosztów operacyjnych, w tym: - wynagrodzenia towarzystwa

Załącznik nr 5

NOTY OBJAŚNIAJĄCE Noty objaśniające zawierają uzupełniające dane o pozycjach bilansu i rachunku wyniku z operacji funduszu, w szczególności:

1) dane o walutowej strukturze aktywów i pasywów, w tym środków pieniężnych, z podziałem według walut i po przeliczeniu na walutę polską,

2) informacje o zaciągniętych i wykorzystanych przez fundusz kredytach i pożyczkach w kwocie stanowiącej, na dzień ich wykorzystania, więcej niż 1% wartości aktywów funduszu, z określeniem: a) nazwy i siedziby banku udzielającego kredytu (pożyczki), b) kwoty kredytu (pożyczki) w chwili zaciągnięcia, procentowego udziału w aktywach, c) kwoty kredytu (pożyczki) pozostałej do spłaty 8, d) warunków oprocentowania, e) terminu spłaty, f) ustanowionych zabezpieczeń,

3) podział kosztów pokrywanych przez towarzystwo, według ich rodzaju, co najmniej w zakresie przedstawionym w pozycji II rachunku wyniku z operacji,

4) zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia lokat – odrębnie dla każdej z grup lokat, co najmniej według podziału przyjętego w bilansie funduszu,

5) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat – odrębnie dla każdej z grup lokat, co najmniej według podziału przyjętego w bilansie funduszu, g) informacje o podatkach i opłatach, w tym dotyczące opodatkowania funduszu, opodatkowania dochodów z lokat krajowych i zagranicznych oraz dane dotyczące opłat manipulacyjnych, prowizji maklerskich i innych opłat pokrywanych z funduszu, z określeniem ich wartości,

7) informacje o dystrybucji dochodów funduszu,

8) odnośnie do papierów wartościowych wymienionych w art. 3 ust.

3 ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, innych praw pochodnych od praw majątkowych będących przedmiotem lokat oraz transakcji terminowych przedstawia się informacje lub dane dotyczące co najmniej: a) celu nabywania lub wystawiania instrumentu – np. zabezpieczenie, b) kwoty (wielkości) będącej podstawą obliczenia przyszłych płatności, c) terminu ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 19/19

d) możliwości wcześniejszego rozliczenia – okres lub dzień – jeśli istnieją, e) ceny lub przedziału cen realizacji instrumentu, f) możliwości wymiany lub zamiany na innych składnik aktywów lub pasywów, g) sumy i terminu przyszłych przychodów lub płatności kasowych, h) ustalonej stopy lub kwoty odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności, i) dodatkowych zabezpieczeń związanych z tym instrumentem, przyjętych lub złożonych, j) ww. informacje (1-9) również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony, k) innych warunków towarzyszących danemu instrumentów, l) sumy istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w papierach wartościowych, innych prawach pochodnych od praw majątkowych będących przedmiotem lokat oraz transakcjach terminowych,

9) informacja o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 868 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 874 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 228 par. 3 ustawy - Prawo spółdzielcze.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 867 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 866 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 871 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie zwrotu lub umorzenia należności celnych oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 870 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz określenia zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 865 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 864 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 869 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 1999 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną, z uwzględnieniem rodzaju bagażu kontrolowanego, oraz wskazania miejsc właściwych do prowadzenia kontroli.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 872 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Mariologicznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 873 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 września 1999 r. w sprawie leczenia substytucyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 863 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 862 z 1999

  Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-29 poz. 117

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-19 poz. 57

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-13 poz. 267

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-13 poz. 265

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-23 poz. 611

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.