Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 870 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz określenia zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-14
Data wejscia w życie:1999-10-09
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 870 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 77 poz. 870

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz określenia zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach. Na podstawie art. 36 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Wyznacza się kolejowe drogi celne prowadzące odcinkami linii kolejowych od otwartych kolejowych przejść granicznych do najbliżej położonych urzędów celnych w miejscowościach:

1) Bartoszyce,

2) Braniewo,

3) Chałupki,

4) Cieszyn,

5) Czeremcha,

6) Dorohusk,

7) Głuchołazy,

8) Gubin,

9) Hrebenne,

10) Hrubieszów,

11) Krościenko,

12) Kostrzyn,

13) Kowalewo,

14) Kunowice,

15) Kuźnica Białostocka,

16) Lubawka,

17) Łupków

18) Małaszewicze,

19) Medyka,

20) Mieroszów,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

21)Międzylesie,

22) Muszyna,

23) Przemyśl,

24) Rzepin,

25) Siemianówka,

26) Skandawa,

27) Szczecin-Gumieńce (Grambow),

28) Szczecin- Gumieńce (Tantow),

29) Terespol,

30) Trakiszki,

31) Tuplice,

32) Werchrata,

33) Węgliniec,

34) Zawidów,

35) Zebrzydowice,

36) Zgorzelec,

37) Zubki Białostockie,

38) Zwardoń.

2. Wyznacza się morskie drogi celne prowadzące trasą przepływu od miejsca przekroczenia morskiej granicy polskiego obszaru celnego do najbliżej położonych urzędów celnych w miejscowościach:

1) Darłowo,

2) Dziwnów,

3) Elbląg,

4) Frombork,

5) Gdańsk,

6) Gdynia,

7) Górki Zachodnie,

8) Hel,

9) Jastarnia,

10) Jarosławiec,

11) Krynica Morska,

12) Kołobrzeg,

13) Łaba,

14) Mielno,

15) Mrzeżyno,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

16) Nowe Warpno,

17) Police,

18) Rowy,

19) Stepnica,

20) Szczecin,

21) Świnoujście,

22) Trzebież,

23) Ustka,

24) Władysławowo.

3. Wyznacza się rzeczne drogi celne prowadzące najkrótszą trasą od miejsca przekroczenia granicy państwowej do urzędów celnych w miejscowościach:

1) Gryfino,

2) Widuchowa.

4. Wyznacza się powietrzne drogi celne prowadzące od miejsca przekroczenia powietrznej granicy polskiego obszaru celnego drogami lotniczymi wyznaczonymi przez przepisy odrębne do najbliżej położonych urzędów celnych w miejscowościach:

1) Gdańsk-Rębiechowo,

2) Katowice-Pyrzowice,

3) Kraków-Balice,

4) Poznań-Ławica,

5) Rzeszów-Jasionka,

6) Szczecin-Goleniów,

7) Warszawa- Okęcie,

8) Wrocław-Strachowice.

6. Drogi powietrzne wyznaczone przez przepisy odrębne, prowadzące bez międzylądowania na polskim obszarze celnym do i z dodatkowych lotniczych przejść granicznych ustalonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, stają się, z chwilą przekroczenia granicy polskiego obszaru celnego przez statek powietrzny, drogami celnymi w rozumieniu art. 36 § 1 pkt 1 Kodeksu celnego. §

2. Drogi celne dla towarów przewożonych transportem drogowym wyznaczają organy celne na podstawie art. 36 § 1 pkt 1 Kodeksu celnego. § 3.

1. Środki transportu poruszające się droga celną nie mogą bez zgody organu celnego, zmieniać trasy przejazdu ani zatrzymywać się, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Jeżeli na skutek nieprzewidzianych okoliczności lub działania siły wyższej obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie może zostać wykonany, osoba zobowiązana lub inna osoba działająca w jej imieniu powinna bezzwłocznie poinformować organ celny o tej sytuacji.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

§

4. Przeładunek towarów przemieszczanych po drogach celnych może nastąpić wyłącznie za zgodą organu celnego i w obecności funkcjonariusza celnego. §

5. Organ celny może nałożyć na towary przemieszczane drogą celną zamknięcia celne, zarządzić ich konwojowanie lub strzeżenie, a także podjąć inne działania uniemożliwiające usunięcie towarów spod dozoru celnego i zapewniającego przedstawienie towaru w nienaruszonym stanie. §

6. W wypadku wprowadzania lub wyprowadzania towarów z polskiego obszaru celnego przez inne niż otwarte przejścia graniczne, organ celny wyznacza drogę celną w pozwoleniu na podstawie art. 36 § 2 Kodeksu celnego. §

7. Traci moc zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 września 1997 r. w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz określenia zasad poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach (Monitor Polski Nr 66, poz. 650). §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 870 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 874 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 228 par. 3 ustawy - Prawo spółdzielcze.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 867 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 866 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 871 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie zwrotu lub umorzenia należności celnych oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 865 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 864 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 869 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 1999 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia kontroli celnej bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną, z uwzględnieniem rodzaju bagażu kontrolowanego, oraz wskazania miejsc właściwych do prowadzenia kontroli.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 872 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Mariologicznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 868 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 873 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 września 1999 r. w sprawie leczenia substytucyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 863 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 862 z 1999

  Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.