Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 157 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie opłat pobieranych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-04
Data wydania:2004-01-19
Data wejscia w życie:2004-02-19
Data obowiązywania:2004-02-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 157 z 2004


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 16                — 751 —                Poz. 157


157

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie opłat pobieranych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym Na podstawie art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa sposób określania wysokości opłat pobieranych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym oraz tryb ich pobierania. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) maksymalna masa — maksymalną masę startową statku powietrznego, określoną w świadectwie zdatności do lotu tego statku lub innym równorzędnym dokumencie;

2) użytkownik — użytkownika przestrzeni powietrznej polskiego rejonu informacji powietrznej;

3) Prezes Urzędu — Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. § 3.

1. Opłaty pobierane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym, zwane dalej „opłatami”, określane są w sposób prosty i jednoznaczny:

1) zapewniający łatwość naliczania należności z tytułu świadczonych przez ten organ usług;

2) umożliwiający sprawdzanie przez użytkowników poprawności naliczonej należności;

3) zapewniający zachowanie zasady niedyskryminacji w odniesieniu do użytkowników;

4) uniemożliwiający pokrywanie kosztów prowadzenia jednego rodzaju działalności, świadczenia jednego rodzaju usługi lub obsługi jednej grupy użytkowników przychodami pochodzącymi z innego rodzaju działalności, ze świadczenia innego rodzaju usług lub od innej grupy użytkowników;

5) niezniechęcający użytkowników do korzystania z usług i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo użytkowników i statków powietrznych.

2. Opłaty są określane i pobierane w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. § 4.

1. Wysokość opłat obejmujących opłaty za usługi: ———————

1)

1) nawigacyjne, w tym opłatę trasową oraz opłatę za kontrolę zbliżania lub kontrolę lotniska,

2) służb informacji powietrznej,

3) służb informacji meteorologicznej — ustalana jest z uwzględnieniem uzasadnionych, rzeczywistych i całkowitych kosztów świadczenia tych usług, ponoszonych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, obejmują koszty, wydatki i wpłaty określone w art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”, w tym:

1) bezpośrednie koszty operacyjne utrzymania i eksploatacji,

2) koszty pośrednie, w tym administracyjne,

3) koszty infrastruktury, w szczególności koszt amortyzacji,

4) koszty finansowe,

5) koszty wynikające z zobowiązań międzynarodowych, dotyczące zarządzania ruchem lotniczym — przy uwzględnieniu kosztu kapitału własnego. § 5.

1. Opłata trasowa jest określana za każdy lot statku powietrznego w przestrzeni powietrznej kontrolowanej z tytułu zapewniania usług wykonywanych przez służby, o których mowa w art. 121 ust. 1 ustawy.

2. Opłata za kontrolę zbliżania lub kontrolę lotniska jest określana za korzystanie przez statki powietrzne z usług cywilnych lotniskowych organów służb ruchu lotniczego podległych państwowemu organowi zarządzania ruchem lotniczym i świadczących usługi w zakresie kontroli zbliżania lub kontroli lotniska.

3. Opłata za usługi służby informacji powietrznej i meteorologicznej jest określana za udostępnianie informacji lub danych lotniczych lub meteorologicznych, niezbędnych dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów.

4. W odniesieniu do statków powietrznych zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i wykonujących loty w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej polskiego rejonu informacji powietrznej opłata za usługi służby informacji powietrznej i meteorologicznej może być pobierana w formie zryczałtowanej stawki rocznej. Zastosowanie zryczałtowanej stawki

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 157 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 166 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 165 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 164 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków wymaganych do zatwierdzenia granicznych posterunków kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 163 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie procedur dotyczących weterynaryjnej kontroli granicznej towarów oraz dalszego postępowania z tymi towarami

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 162 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 161 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 160 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 159 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 158 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie katalogu usług powszechnych oraz szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 156 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 155 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 154 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 153 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 152 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 151 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 150 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 149 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 148 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 147 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o wypowiedzeniu Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 146 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2009-04-09 nr 95 poz. 41

  Decyzja Rady z dnia 30 marca 2009 r. zatwierdzająca centralny plan zarządzania europejskim ruchem lotniczym projektu badawczego ATM (SESAR) w jednolitej (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-03 poz. 132

  Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-08 poz. 1330

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1388

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania zadań przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

 • Komunikat UE z 2010-05-06 nr 117 poz. 235

  Lotniska, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2009 r. (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.