Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 164 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków wymaganych do zatwierdzenia granicznych posterunków kontroli

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-04
Data wydania:2004-01-23
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2004-02-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 164 z 2004


164

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków wymaganych do zatwierdzenia granicznych posterunków kontroli Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki wymagane do zatwierdzenia granicznych posterunków kontroli, w których jest przeprowadzana weterynaryjna kontrola graniczna zwierząt lub produktów. § 2.

1. W granicznym posterunku kontroli zapewnia się liczbę osób wykonujących czynności pomocnicze wystarczającą dla właściwego funkcjonowania tego posterunku. ———————

1)

2. Osoby wykonujące czynności pomocnicze w imieniu granicznego lekarza weterynarii dokonują:

1) kontroli: a) dokumentów, b) tożsamości, c) fizycznej;

2) czynności administracyjnych. §

3. Graniczny posterunek kontroli korzysta z usług:

1) najbliższego laboratorium, w którym przeprowadza się szczegółowe analizy pobranych próbek;

2) zakładu unieszkodliwiania.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Dziennik Ustaw Nr 16                — 771 —                Poz. 164


§

4. W granicznym posterunku kontroli przechowuje się dokumentację dotyczącą czynności wykonywanych w tym posterunku, która jest określona w przepisach Unii Europejskiej2). §

5. Wszystkich czynności w granicznym posterunku kontroli dokonuje się w sposób zapobiegający skażeniu zwierząt lub produktów. § 6.

1. Graniczny posterunek kontroli, w którym jest przeprowadzana weterynaryjna kontrola graniczna zwierząt, powinien posiadać:

1) miejsca wyposażone w urządzenia do rozładunku i załadunku przesyłek zwierząt, przystosowane do różnych środków transportu, łatwe do czyszczenia i odkażania;

2) pomieszczenie wyposażone w: a) urządzenia umożliwiające bezpieczne pobieranie próbek, b) urządzenia do przygotowywania próbek i wykonywania podstawowych testów, c) telefon, faks, terminal elektronicznego systemu wymiany informacji ANIMO, fotokopiarkę i archiwum, d) urządzenia higieniczno-sanitarne przeznaczone dla pracowników granicznego posterunku kontroli, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

2. W granicznym posterunku kontroli zapewnia się przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt. § 7.

1. W granicznym posterunku kontroli, w którym jest przeprowadzana weterynaryjna kontrola zwierząt, lub w jego pobliżu powinny znajdować się pomieszczenia, w których:

1) leczy się zwierzęta oraz przetrzymuje zwierzęta zdrowe, chore lub podejrzane o chorobę do zakończenia przeprowadzania kontroli i otrzymania wyników badań laboratoryjnych, w warunkach określonych dla poszczególnych gatunków, przy czym w pomieszczeniach tych instaluje się oświetlenie i wentylację oraz wyposaża się je w urządzenia do pojenia, karmienia, leczenia i kontroli zwierząt; ———————

2)

2) przetrzymuje się do czasu zniszczenia zwierzęta: a) przywiezione jako padłe, b) które padły w granicznym posterunku kontroli;

3) przetrzymuje się zwierzęta przeznaczone do uboju na podstawie decyzji urzędowego lekarza weterynarii.

2. Na przejściach granicznych, na których znajdują się graniczne posterunki kontroli, zapewnia się oddzielny pas ruchu przeznaczony wyłącznie do transportu żywych zwierząt. §

8. Szczegółowe warunki wymagane do zatwierdzenia granicznych posterunków kontroli, w których jest przeprowadzana weterynaryjna kontrola graniczna bydła i świń, są określone w przepisach Unii Europejskiej3). §

9. Graniczny posterunek kontroli, w którym jest przeprowadzana weterynaryjna kontrola graniczna produktów, powinien posiadać pomieszczenia:

1) o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2;

2) do przechowywania zatrzymanych przesyłek w stanie schłodzenia, zamrożenia lub w temperaturze otoczenia, do czasu otrzymania wyników badań laboratoryjnych. §

10. Szczegółowe warunki wymagane do zatwierdzenia granicznych posterunków, w których jest przeprowadzana weterynaryjna kontrola produktów, są określone w przepisach Unii Europejskiej2). §

11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.4)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak ———————

3)

Decyzja 2001/812/WE z dnia 21 listopada 2001 r. określająca wymagania dla zatwierdzenia granicznych posterunków kontroli odpowiedzialnych za kontrolę weterynaryjną produktów wchodzących do Wspólnoty z państw trzecich (Dz. Urz. WE L 306 z 23.11.2001 r., str. 28 i n.).

Decyzja 84/390/EWG z dnia 11 lipca 1984 r. w sprawie wytycznych do zatwierdzania granicznych posterunków kontroli wykorzystywanych przy przywozie zwierząt z gatunku bydła i trzody chlewnej z państw trzecich (Dz. Urz. EWG L 211 z 08.08.1984 r., str. 20 i n.).

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie wymagań, jakie powinny być spełniane dla zatwierdzenia poszczególnych kategorii przejść granicznych, na których będzie dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna (Dz. U. Nr 56, poz. 509), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 164 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 166 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 165 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 163 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie procedur dotyczących weterynaryjnej kontroli granicznej towarów oraz dalszego postępowania z tymi towarami

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 162 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 161 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 160 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 159 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 158 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie katalogu usług powszechnych oraz szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 157 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie opłat pobieranych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 156 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 155 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 154 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 153 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 152 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 151 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 150 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 149 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 148 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 147 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o wypowiedzeniu Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 146 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Legalizacja wodomierzy

  Posiadam mieszkanie spółdzielcze lokatorskie. W ciągu miesiąca 'zużyłem" 100 m3 wody-podejrzewam awarię licznika-mieszkam tam 10 lat i przez ten czas nie był legalizowany. (...)

 • Kontrola zwolnienia lekarskiego

  Jestem na zwolnieniu lekarskim, na druku zaznaczone jest, że chory może chodzić - zwolnienie od lekarza pierwszego kontaktu - zwolnienie od psychiatry. Kto może skontrolować (...)

 • Kontrola zakładu energetycznego a brak legitymacji

  Zgodnie z artykułem 6 prawa energetycznego kontrolę można przeprowadzić po okazaniu imiennego upoważnienia wydanego przez organ nadzorujący oraz legitymacji służbowej. (...)

 • Zatrzymanie auta do kontroli przez służbę celną

  Pracownik Służby Celnej podczas kontroli samochodu ciężarowego marki Lublin wraz z przyczepą stwierdził, że samochód nie posiada ważnej winiety drogowej i skierował (...)

 • Usunięcie znaku granicznego

  Kilka dni temu zauważyłem że na granicy mojej działki został usunięty kamień graniczny. Kamień ten 2 lata temu został ustawiony przez geodetów którzy przeprowadzali (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 37 poz. 523

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 12 sierpnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1506

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy przetwórstwie mięsa i składowaniu przetworów mięsnych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-15 poz. 509

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie wymagań, jakie powinny być spełniane dla zatwierdzenia poszczególnych kategorii przejść granicznych, na których będzie dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 648

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj

 • Komunikat UE z 2009-02-13 nr 36 poz. 100

  Sprostowanie do aktualizacji kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.