Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 160 z 2004 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-04
Data wydania:2004-01-26
Data wejscia w życie:2004-07-01
Data obowiązywania:2004-02-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 160 z 2004 - Strona 2


Strona 2 z 2

Dziennik Ustaw Nr 16                — 759 —                Poz. 160


starszego chorążego (starszego chorążego marynarki) przez okres co najmniej sześciu miesięcy;

3) oficerów zawodowych zaszeregowanych do stopnia etatowego: a) podporucznika (podporucznika marynarki) — ukończenie wyższej szkoły wojskowej (wyższej szkoły oficerskiej) lub co najmniej wyższych studiów zawodowych i odbycie przeszkolenia wojskowego oraz zdanie egzaminu na oficera, b) porucznika (porucznika marynarki) — pełnienie czynnej służby wojskowej na stanowisku służbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego podporucznika (podporucznika marynarki) przez okres co najmniej sześciu miesięcy, c) kapitana (kapitana marynarki) — pełnienie czynnej służby wojskowej na stanowisku służbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego porucznika (porucznika marynarki) przez okres co najmniej dwunastu miesięcy i ukończenie kursu specjalistycznego, d) majora (komandora podporucznika) — pełnienie czynnej służby wojskowej na stanowisku służbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) przez okres co najmniej dwunastu miesięcy, ukończenie Akademii Obrony Narodowej (Akademii Marynarki Wojennej) i uzyskanie (posiadanie) tytułu magistra (równorzędnego), e) podpułkownika (komandora porucznika) — pełnienie czynnej służby wojskowej na stanowisku służbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego majora (komandora podporucznika) przez okres co najmniej dwunastu miesięcy i ukończenie kursu specjalistycznego lub studiów podyplomowych, f) pułkownika (komandora) — pełnienie czynnej służby wojskowej na stanowisku służbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) przez okres co najmniej dwunastu miesięcy i ukończenie kursu operacyjno-strategicznego, g) generała (admirała) — ukończenie studium polityki obronnej.

2. Okresy pełnienia czynnej służby wojskowej, o których mowa w ust. 1, mogą zostać skrócone w przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli żołnierz zawodowy dokonał czynu świadczącego o szczególnym męstwie lub za wyjątkowe zasługi (umiejętności dowódcze). §

5. ˚ołnierz pełniący służbę kandydacką może zajmować tyko jedno stanowisko służbowe przewidziane

w etacie wyższej szkoły wojskowej dla podchorążego lub w etacie centrum szkolenia dla elewa. § 6.

1. ˚ołnierza pełniącego służbę kandydacką zwalnia się z zajmowanego stanowiska służbowego w przypadkach, o których mowa w art. 144 ustawy.

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje organ uprawniony do wyznaczenia tego żołnierza na stanowisko służbowe.

3. ˚ołnierza pełniącego służbę kandydacką zwolnionego z zajmowanego stanowiska wyznacza się na inne stanowisko służbowe w ramach tej służby lub kieruje do jednostki wojskowej po ich powołaniu do zawodowej służby wojskowej, o ile nie zachodzą przesłanki określone w art. 154 ustawy. §

7. Wyznaczenie żołnierza zawodowego i żołnierza pełniącego służbę kandydacką na kolejne wyższe stanowisko służbowe jest uzależnione od spełnienia warunków, o których mowa w § 2, 4 i 5, oraz uzyskania w okresowych opiniach specjalnych ogólnej oceny bardzo dobrej lub dobrej. §

8. W decyzji o wyznaczeniu żołnierza zawodowego po raz pierwszy na stanowisko służbowe organ uprawniony do tego wyznaczenia zalicza żołnierza zawodowego do określonego korpusu osobowego oraz grupy i specjalności wojskowej. § 9.

1. Zwolnienia żołnierza zawodowego z zajmowanego stanowiska służbowego dokonuje w formie decyzji organ uprawniony do wyznaczenia tego żołnierza na stanowisko służbowe.

2. Wraz ze zwolnieniem żołnierza zawodowego, z zastrzeżeniem art. 143 ust. 4 ustawy, żołnierza wyznacza się na nowe stanowisko służbowe.

3. Warunkiem zwolnienia żołnierza zawodowego z zajmowanego stanowiska w przypadku, o którym mowa w art. 144 ust. 2 pkt 1 ustawy, jest zgoda dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową. §

10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.1)

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

1)

———————

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 września 1998 r. w sprawie przebiegu służby wojskowej żołnierzy zawodowych po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 122, poz. 800), które traci moc, w części dotyczącej § 21—25, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 160 z 2004 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 166 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 165 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób zmarłych w czasie odbywania kary pozbawienia wolności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 164 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków wymaganych do zatwierdzenia granicznych posterunków kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 163 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie procedur dotyczących weterynaryjnej kontroli granicznej towarów oraz dalszego postępowania z tymi towarami

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 162 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 161 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 159 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 158 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie katalogu usług powszechnych oraz szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 157 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie opłat pobieranych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 156 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 155 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 154 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 153 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 152 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 151 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 150 z 20042004-02-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 149 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 148 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 147 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o wypowiedzeniu Konwencji handlowej podpisanej w Warszawie dnia 26 czerwca 1922 r. pomiędzy Polską a Szwajcarią

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 146 z 20042004-02-04

  Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-21 poz. 511

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw z 2008-02-08 poz. 127

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1275

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 71

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-03 poz. 134

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie mianowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.