Logowanie

Monitor Polski Nr 4, poz. 46 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawarta w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-16
Data wydania:1977-09-09
Data wejscia w życie:1978-03-29
Data obowiązywania:2003-01-16

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 4, poz. 46 z 2003


Strona 1 z 11
46

UMOWA między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawarta w Ankarze dnia 9 września 1977 r. Przekład Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Republiki Turcji, dążąc do ułatwienia i uregulowania przewozów drogowych podróżnych lub ładunków między dwoma krajami, jak również w tranzycie przez ich terytoria, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 Postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie do przewozów podróżnych i ładunków, wykonywanych między dwoma krajami oraz w tranzycie przez ich terytoria pojazdami zarejestrowanymi na terytorium jednej z Umawiających się Stron. Definicje Artykuł 2 a) Określenie „przewoźnik” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która bądź w Polsce, bądź w Turcji jest uprawniona, zgodnie z ustawami i przepisami jej kraju, do wykonywania przewozów podróżnych lub ładunków. b) Określenie „pojazd” oznacza: (i) pojazdy drogowe o napędzie mechanicznym zbudowane dla przewozu podróżnych lub ładunków bądź dla ciągnienia pojazdów zbudowanych dla przewozu osób lub ładunków; (ii) zespół pojazdów składający się z wymienionego w punkcie (i) pojazdu oraz przyczep bądź naczep zbudowanych dla przewozu podróżnych lub ładunków. c) Określenie „regularny przewóz” oznacza przewóz podróżnych między terytoriami obu Umawiających się Stron na określonej trasie, według rozkładu i taryf wcześniej ustalonych. d) Określenie „regularny przewóz tranzytowy” oznacza regularny przewóz rozpoczynający się na terytorium jednej z Umawiających się Stron i kończący się na terytorium kraju trzeciego, przebiegający tranzytem przez terytorium kraju trzeciego, przebiegający tranzytem przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez zabierania ani pozostawiania podróżnych. e) Określenie „przewóz wahadłowy” oznacza zorganizowany przewóz podróżnych z góry zgrupowanych, w celu wykonania wielokrotnych przewozów tam i z powrotem z tego samego miejsca odjazdu do tego samego miejsca przeznaczenia. Każda grupa składająca się z podróżnych, którzy odbyli podróż w jednym kierunku, jest zabierana w miejscu odjazdu podczas podróży późniejszej. Przez miejsce odjazdu lub przeznaczenia rozumie się miejscowość odjazdu lub przeznaczenia, jak i jej okolice. Zabieranie lub pozostawianie podróżnych w czasie przejazdu jest zabronione. Pierwsza podróż powrotna i ostatnia podróż pojazdu w drodze po pasażerów z serii podróży wahadłowych odbywają się w stanie próżnym, f) Określenie „przejazd przy zamkniętych drzwiach (przewóz turystyczny)” oznacza przewóz jednej i tej samej grupy podróżnych jednym i tym samym pojazdem bez zabierania ani pozostawiania podróżnych, od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca powrotu, przy czym oba te punkty powinny się znajdować na terytorium kraju, gdzie pojazd jest zarejestrowany.

Monitor Polski Nr 4                — 183 —                Poz. 46


g) Określenie „podróż w stanie próżnym” oznacza podróż w stanie próżnym pojazdu zarejestrowanego na terytorium jednej z Umawiających się Stron dla zabrania podróżnych lub załadowania towarów na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celu ich przewiezienia na terytorium kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany. h) Określenie „przewóz podróżnych” oznacza przewóz osób pojazdami mogącymi przewieźć 9 podróżnych, oprócz kierowcy. i) Określenie „przewóz tranzytowy” oznacza przewozy podróżnych i ładunków wykonywane z terytorium jednej z Umawiających się Stron między dwoma punktami, a miejsca odjazdu i przeznaczenia znajdują się poza terytorium drugiej Umawiającej się Strony. j) Określenie „zezwolenie” oznacza zezwolenie wydane dla pojazdu drogowego zarejestrowanego na terytorium jednej z Umawiających się Stron przez właściwe władze drugiej Umawiającej się Strony w celu umożliwienia temu pojazdowi wjazdu i wyjazdu bądź przejazdu tranzytem przez terytorium tej Strony, jak również inne „zezwolenia” przewidziane w niniejszej umowie. Artykuł 3 Przewóz podróżnych i/lub ładunków wykonywany pojazdami drogowymi zarejestrowanymi na terytorium jednej z Umawiających się Stron między dwoma punktami znajdującymi się na terytorium drugiej Umawiającej się Strony jest zabroniony. Przewóz podróżnych Artykuł 4 Regularny przewóz i podróż w stanie próżnym wykonywane przez pojazdy drogowe zarejestrowane na terytorium jednej z Umawiających się Stron podlegają systemowi zezwoleń. Ten wymóg nie dotyczy podróży tranzytowych w stanie próżnym. Zezwolenie takie będzie udzielane na wniosek właściwej władzy kraju przewoźnika wystosowany na piśmie do właściwej władzy drugiej Umawiającej się Strony. Forma składania wniosku, właściwe władze, jak również inne sprawy dotyczące regularnego przewozu i podróży w stanie próżnym, będą ustalone w protokole. Artykuł 5 Przewozy wykonywane pojazdami zarejestrowanymi na terytorium Umawiających się Stron, inne niż wymienione w artykule 4 niniejszej umowy, nie będą podlegały systemowi zezwoleń. Artykuł 6 Zasady taryfowe stosowane do regularnych przewozów podróżnych będą wspólnie uzgadniane przez właściwe władze Umawiających się Stron. Taryfy będą

mogły być w razie potrzeby poddane rewizji lub zmienione w drodze korespondencyjnej między właściwymi jednostkami Umawiających się Stron. Przewozy ładunków Artykuł 7 a) Pojazdy drogowe, w tym również przyczepy i naczepy, zarejestrowane na terytorium jednej z Umawiających się Stron i używane do przewozu ładunków między terytoriami Umawiających się Stron, nie podlegają systemowi kontyngentowania dla wjazdu i wyjazdu. b) Pojazdy drogowe, w tym również przyczepy i naczepy, zarejestrowane na terytorium jednej z Umawiających się Stron i używane do przewozu w tranzycie przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony, podlegają systemowi kontyngentowania. c) Roczne kontyngenty zezwoleń będą ustalane przez Komisję Mieszaną przewidzianą w artykule 17 niniejszej umowy lub w drodze wymiany korespondencji między właściwymi władzami Umawiających się Stron. d) Zezwolenie będzie uprawniać przewoźnika jednej z Umawiających się Stron do wykonania przejazdu w tranzycie przez terytorium drugiej Strony i będzie ważne na podróż tam i z powrotem. Artykuł 8 Przewozy wykonywane poza kontyngentem będą ustalone w Protokole. Zezwolenia będą wydrukowane w językach obu Umawiających się Stron według wzoru ustalonego we wspólnym porozumieniu przez właściwe władze. Zezwolenia powinny znajdować się w pojeździe i być okazywane na każde żądanie funkcjonariuszy dokonujących kontroli. Druki zezwoleń będą wymieniane in blanco bezpłatnie, najpóźniej w miesiącu listopadzie każdego roku między właściwymi władzami każdej Umawiającej się Strony. Artykuł 9 Pojazdy drogowe zarejestrowane na terytorium jednej z Umawiających się Stron, które wykonały przewóz ładunków do drugiej Umawiającej się Strony, mogą, w drodze powrotnej, zabierać ładunki z przeznaczeniem do ich kraju. Artykuł 10 Wjazd pojazdu w stanie próżnym, zarejestrowanego w jednej z Umawiających się Stron, na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celu zabrania ładunków z przeznaczeniem do kraju rejestracji lub do kraju trzeciego wymaga zezwolenia specjalnego. Obie Umawiające się Strony zgodziły się rozpatrywać w duchu życzliwości i w trybie przyspieszonym

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 4, poz. 46 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 55 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 20 września 1984 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 54 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 20 września 1984 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 53 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 52 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 51 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 30 października 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 50 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 30 października 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 49 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 48 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 47 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 45 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 44 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 43 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 42 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 41 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 40 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 39 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 38 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 37 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzonej w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 36 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzona w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Dochód z Norwegii a PIT w Polsce

  W 2006 roku prowadziłem w Norwegii firmę. Firma była zarejestrowana w Norwegii, nie w Polsce. Uzyskałem tam dochód z tej firmy, od którego został zapłacony w Norwegii (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 47

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 9 poz. 183

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 45

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 24 poz. 342

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzonej w Sofii dnia 22 grudnia 1972 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 53

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.