Logowanie

Monitor Polski Nr 4, poz. 50 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 30 października 1978 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-16
Data wydania:1978-10-30
Data wejscia w życie:1979-03-27
Data obowiązywania:2003-01-16

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 4, poz. 50 z 2003


Strona 1 z 6
50

UMOWA między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 30 października 1978 r. Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Haszymidzkiego Królestwa Jordanii, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, pragnąc przyczynić się do rozwoju przewozów drogowych, podróżnych i ładunków między obu państwami oraz w tranzycie przez ich terytoria, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 Postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie do przewozów osób i ładunków pochodzących z lub przeznaczonych na terytorium jednej z Umawiających się Stron lub w tranzycie przez to terytorium, wykonywanych pojazdami zarejestrowanymi na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Artykuł 2

1. Określenie „przewoźnik” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która bądź w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, bądź w Haszymidzkim Królestwie Jordanii ma, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem wewnętrznym jej kraju, prawo wykonywania przewozów drogowych osób i/lub ładunków.

2. Określenie „pojazd pasażerski” oznacza każdy pojazd drogowy z napędem mechanicznym, który: a) jest skonstruowany lub przystosowany do przewozu i używany jest na drogach do przewozu pasażerów oraz posiadający więcej niż osiem miejsc siedzących, nie licząc miejsca kierowcy; oraz b) posiada ważny dokument rejestracyjny na przewóz pasażerów na terytorium jednej z Umawiających się Stron.

3. Określenie „pojazd ciężarowy” oznacza każdy pojazd drogowy z napędem mechanicznym, który: a) jest skonstruowany lub przystosowany do przewozu i używany jest na drogach do przewozu ładunków; oraz b) posiada ważny dokument rejestracyjny na przewóz ładunków na terytorium jednej z Umawiających się Stron; oraz każdą przyczepę, która odpowiada warunkom a) i b) niniejszego ustępu oraz jest używana przez przewoźnika jednej Umawiającej się Strony; jeżeli zarówno przyczepa, jak naczepa oraz ciągnący je pojazd spełniają warunki niniejszego ustępu, taki zespół będzie uważany za jeden pojazd. Artykuł 3

1. Przewozy regularne podróżnych między obu krajami lub w tranzycie przez ich terytoria wymagają zezwolenia.

2. Właściwa władza każdej Umawiającej się Strony wydaje zezwolenia na część przewozu wykonywaną na jej terytorium.

3. Tryb i warunki wydawania zezwoleń są ustalane wspólnie przez właściwe władze Umawiających się Stron.

Monitor Polski Nr 4 Artykuł 4                — 201 —                Poz. 50


1. Okazyjne przewozy turystów nie podlegają systemowi zezwoleń. Przewóz uważany jest za okazyjny, jeżeli te same osoby przewożone są przez ten sam pojazd pasażerski: a) w podróży okrężnej rozpoczynającej się i kończącej się w kraju rejestracji pojazdu pasażerskiego; lub b) w podróży rozpoczynającej się w miejscu kraju rejestracji pojazdu pasażerskiego i kończącej się w miejscu przeznaczenia na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, pod warunkiem że pojazd pasażerski powraca w stanie próżnym do kraju rejestracji, chyba że istnieje inne upoważnienie; lub c) w tranzycie o okazyjnym charakterze.

2. Nazwiska i narodowości pasażerów będą podane w liście, która musi być okazywana na żądanie odpowiednich władz każdej Umawiającej się Strony. Artykuł 5 Przewoźnicy każdej Umawiającej się Strony mają prawo wykonywać przewozy ładunków, a także jazdy w stanie próżnym dla zabrania ładunku lub po jego wyładowaniu w następujących przypadkach: a) między jakimkolwiek miejscem na terytorium jednej Umawiającej się Strony i jakimkolwiek miejscem na terytorium drugiej Umawiającej się Strony; lub b) w tranzycie przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony; lub c) między jakimkolwiek miejscem na terytorium drugiej Umawiającej się Strony i jakimkolwiek miejscem na terytorium kraju trzeciego, pod warunkiem że w czasie swej podróży pojazd przekracza w tranzycie terytorium, na którym jest zarejestrowany. Artykuł 6 Z zastrzeżeniem postanowień artykułów 7 i 8, wykonywanie przewozów ładunków, o których mowa w artykule 5, nie wymaga zezwolenia. Artykuł 7

1. Każda Umawiająca się Strona będzie wymagać na swoim terytorium specjalnych zezwoleń na przewozy wykonywane pojazdami samochodowymi, których ciężar lub rozmiary (z ładunkiem lub bez ładunku) przekraczają ciężar lub rozmiary dopuszczone na tym terytorium.

2. Każda Umawiająca się Strona będzie również wymagać specjalnego zezwolenia na przewozy materiałów niebezpiecznych. Artykuł 8 Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony nie są uprawnieni do wykonywania przewozów podróżnych lub ładunków między dwoma miejscami położonymi

na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, chyba że uzyskają na to specjalne zezwolenie właściwych władz drugiej Umawiającej się Strony. Artykuł 9 Zezwolenia wymagane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy powinny znajdować się w pojazdach samochodowych przewoźników każdej Umawiającej się Strony, wykonujących przewozy na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, oraz powinny być okazywane na żądanie właściwych organów kontroli. Artykuł 10 Sprawy podatków i opłat dotyczących pojazdów drogowych oraz związanych z wykonywaniem przewozów są uregulowane w Memorandum, o którym mowa w artykule 14 niniejszej umowy. Artykuł 11 Prawa jazdy, wydane przez właściwą władzę jednej Umawiającej się Strony i ważne na jej terytorium, będą uznawane za ważne na terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Artykuł 12 Paliwo i materiały pędne zawarte w zwykłych zbiornikach pojazdów samochodowych są zwolnione od opłat i należności celnych. Artykuł 13 Przewoźnicy jednej Umawiającej się Strony oraz załogi pojazdów samochodowych, wykonujący przewozy na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, obowiązani są przestrzegać przepisów i zarządzeń dotyczących w szczególności przewozów i ruchu drogowego, obowiązujących na terytorium Umawiającej się Strony. Artykuł 14 Właściwe władze Umawiających się Stron ustalają sposoby stosowania niniejszej umowy w Memorandum sporządzonym w tym samym czasie co ta umowa. Artykuł 15 Właściwe władze Umawiających się Stron utworzą Komisję Mieszaną w celu zapewnienia wykonywania niniejszej umowy. Komisja Mieszana zbierać się będzie w razie potrzeby na żądanie właściwych władz jednej z Umawiających się Stron, na przemian, na terytorium każdej z Umawiających się Stron. Artykuł 16 Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron i wejdzie w życie w dniu wymiany not stwierdzających to przyjęcie.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 4, poz. 50 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 55 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 20 września 1984 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 54 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 20 września 1984 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 53 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 52 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 51 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 30 października 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 49 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 48 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 47 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawartej w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 46 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych, zawarta w Ankarze dnia 9 września 1977 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 45 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 44 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 43 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 42 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Szwajcarską Radą Federalną o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bernie dnia 31 stycznia 1975 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 41 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 40 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 18 grudnia 1969 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 39 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 38 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Bukareszcie dnia 29 stycznia 1968 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 37 z 20032003-01-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzonej w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 36 z 20032003-01-16

  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o międzynarodowej komunikacji samochodowej, sporządzona w Budapeszcie dnia 18 lipca 1965 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Dochód z Norwegii a PIT w Polsce

  W 2006 roku prowadziłem w Norwegii firmę. Firma była zarejestrowana w Norwegii, nie w Polsce. Uzyskałem tam dochód z tej firmy, od którego został zapłacony w Norwegii (...)

 • Opodatkowanie dochodów z Irlandii

  Syn przebywa od 4 miesiecy w Irlandii natomiast pracuje od 2 miesiecy a ma zamiar pozostac na stale. Płaci podatki w Irlandi a podobno powinien płacic podatki rownież i (...)

 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 51

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 30 października 1978 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 9 poz. 183

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 49

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 15 kwietnia 1978 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 4 poz. 45

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rządem Iranu o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 24 poz. 344

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzonej w Warszawie dnia 13 lutego 1970 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.