Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1224 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-24
Data wydania:2007-09-11
Data wejscia w życie:2007-10-09
Data obowiązywania:2007-09-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1224 z 2007


Strona 1 z 10

Dziennik Ustaw Nr 175                — 12400 —                Poz. 1224


1224

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju Na podstawie art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. Nr 181, poz. 1872) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku stwierdzenia, w ramach oględzin, o których mowa w § 8 ust. 2 i 4, nieprzydatności albo zbycia nieruchomości lub rzeczy ruchomych przeznaczonych na potrzeby świadczeń, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) — z urzędu lub na wniosek organów wnioskujących o nałożenie tych świadczeń — uchyla decyzję o przeznaczeniu do wykonania świadczeń.”;

2) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na podstawie planów, o których mowa w § 15 ust. 1 i § 16 ust. 1, sporządza corocznie i przesyła wojewodzie do końca sierpnia zestawienie zawierające liczby i rodzaje przedmiotów świadczeń.”;

3) w § 23 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Na wniosek organów, o których mowa w § 6, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) przekazuje wystawione wezwania do wykonania świadczeń na przechowanie świadczeniobiorcom, na rzecz których świadczenia te mają być wykonane.

4. Na wniosek posiadacza niesamobieżnych środków transportowych, maszyn lub urządzeń, na którego został nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, wójt lub burmistrz ———————

1)

(prezydent miasta) przekazuje temu posiadaczowi na przechowanie wystawione wezwania do wykonania świadczeń związanych z doprowadzeniem (dostarczeniem) tych przedmiotów.”;

4) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Posiadaczom udostępniającym przedmioty świadczeń, z chwilą zakończenia wykonywania tych świadczeń, wypłaca się ryczałt za każdą rozpoczętą dobę wykorzystania przedmiotów świadczeń.”;

5) w § 35 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Odszkodowanie przyznaje się na wniosek posiadacza lub jego spadkobiercy (następcy prawnego), a w przypadku, o którym mowa w § 29 ust. 3, odszkodowanie to przyznaje się niezwłocznie z urzędu.

2. Zgłoszenie wniosku o odszkodowanie powinno nastąpić w ciągu dwunastu miesięcy od dnia otrzymania poświadczenia, o którym mowa w § 30 ust. 1, albo protokołu, o którym mowa w § 29 ust. 2.”;

6) w § 41 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) prowadzą w czasie pokoju rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń.”;

7) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dokumenty, o których mowa w § 15 ust. 1, § 16 ust. 1, § 18 ust. 1 i § 19 ust. 1, po ich wypełnieniu stanowią tajemnicę służbową.”;

8) załączniki nr 2—6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1—5 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 175, poz. 1224 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.