Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1834 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-29
Data wydania:2007-12-17
Data wejscia w życie:2008-01-13
Data obowiązywania:2007-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1834 z 2007


1834

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 84, poz. 723 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1607) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3.

1. Rejestracji pojazdu dokonuje Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, zwany dalej „wojskowym organem rejestrującym”, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 oraz z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238.

Dziennik Ustaw Nr 247                — 17735 —                Poz. 1834


tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych oraz nalepek kontrolnych następuje na pisemny wniosek Komendanta Głównego ˚andarmerii Wojskowej, złożony do wojskowego organu rejestrującego.

3. Rejestracji pojazdów, o których mowa w ust. 1, dokonuje Komendant Główny ˚andarmerii Wojskowej.

4. W stosunku do pojazdów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się § 7 ust. 4.”.

2. Zadania związane z rejestracją pojazdów Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych realizuje przy pomocy jednostki organizacyjnej właściwej do spraw rejestracji pojazdów.”;

2) § 12 otrzymuje brzmienie: „§ 12.

1. Wojskowy organ rejestrujący może przekazać ˚andarmerii Wojskowej częściowo wypełnione blankiety dowodów rejestracyjnych, tablice rejestracyjne, znaki legalizacyjne oraz nalepki kontrolne potrzebne do dokonywania rejestracji niektórych pojazdów ˚andarmerii Wojskowej.

2. Przekazanie częściowo wypełnionych blankietów dowodów rejestracyjnych,

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 247, poz. 1834 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.